maandag 29 april 2013

Project FJC; Wat is het Family Justice Centre

Bijdrage van Andrea Ossenblok van Kompaan en de Bocht.

Wat is het Family Justice Centre?
Het FJC is ontstaan in de Verenigde Staten nadat de volgende 2 lacunes waren geconstateerd:
• Slachtoffers (vaak zwaar getraumatiseerd) moeten zelf hun weg vinden naar de diverse instellingen en organisaties. Daar moeten zij hun verhaal keer op keer herhalen. De slachtoffers ervaren dit als een enorme barrière.
• Slachtoffers worden niet voldoende betrokken bij het maken van een veiligheidsplan voor hunzelf en hun familie: Hulpverleningsorganisatie praten over de familie in plaats van met de familie.
• Hierop is een centrum ontwikkeld, waar "meerdere publieke en private organisaties met meerdere disciplines onder één dak zitten en full time of parttime basis aanwezig zijn. De inzet van het FJC is gericht op
• Bieden van ondersteuning vanuit alle noodzakelijke disciplines aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en mensenhandel (One Shop Centre).
• Bieden van 1 plek waar slachtoffers hun verhaal zo min mogelijk moeten herhalen om de ondersteuning te krijgen.
• Bieden van één toegankelijk en veilige plek waar slachtoffers naar toe moeten voor alle vormen van ondersteuning".

Het uitgangspunt is dus de "one stop shop"- gedachte, waarbij de cliënt centraal staat en deze geen hinder mag ervaren dat meerdere partijen betrokken zijn. Wanneer ze binnen zijn in het centrum is alle hulp en ondersteuning aanwezig. Het is mogelijk daar direct aangifte te doen, zo nodig lichamelijk onderzocht te worden en hulp te krijgen voor heel het gezin.
Het FJC hanteert een aantal uitgangspunten:
• Veiligheid staat altijd voorop
• Het slachtoffer staat in de aanpak centraal
• Er is aandacht voor de culturele achtergrond van het slachtoffer en de dader
• De gemeenschap wordt betrokken bij de aanpak
• Er vindt altijd dadergerichte aanpak plaats
• De aanpak sluit aan bij de bereidheid van de dader om te veranderen
• De hulpverlening gaat in eerste instantie ervan uit dat de relatie in stand blijft.
• De aanpak is gericht op preventie
Het FJC is erop gericht om de betrokken hulpverleningsinstanties op 1 locatie onder te brengen zodat er collectief wordt samengewerkt, met slachtoffers en hun familie, om het misbruik zo effectief mogelijk te bestrijden. Het eerste zogenaamde EFJC (European Family Justice Centers) staat in Engeland (sinds 2005) en huisvest onder één dak:
• Politie
• Civielrechtelijke medewerkers
• Een medische service
• Maatschappelijk werkers
• Non-profit advocaten
• Jeugdwerker
In Londen is het hulpverleningsmodel is erg succesvol gebleken waar moord gerelateerd aan huiselijk geweld met 99% is afgenomen en stabiel is gebleven de afgelopen 6 jaar. Tevens is de recidive binnen de ondersteunde families afgenomen met 90%.
Dit is aanleiding een Europees project te starten waar in 5 landen een dergelijk Family Justice Centre (FJC) op te richten, waaronder ook Tilburg. In Tilburg is de laatste jaren de aanpak tegen huiselijk geweld flink ontwikkeld. Door het Steunpunt Huiselijk Geweld onder te brengen bij de locatie van het Zorg- en Veiligheidshuis is er sterk samenwerkingsverband ontstaan. Dagelijks vindt er een intake plaats van nieuwe meldingen waar bepaald wordt wie er verder mee aan de slag gaat. Met de komst van het FJC ziet het Steunpunt Huiselijk Geweld als de gemeente een kans om de aanpak nog verder door te ontwikkelen en te verbeteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten