maandag 29 april 2013

Project FJC; Gewenste situatie in Tilburg

Bijdrage van Andrea Ossenblok van Kompaan en de Bocht.

Gewenste situatie: een Family Justice Centre in Tilburg
Met de huidige aanpak ligt er in Midden-Brabant al een belangrijke basis om vanuit het FJC te gaan werken. De volgende stap is om ook in Tilburg een FJC te ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat er direct wordt ingespeeld op de nieuwe taken die op de gemeente afkomen met de nieuwe jeugdwet. De gemeente is dan met de nieuwe jeugdwet namelijk ook verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Een FJC zoals in de Verenigde Staten en Engeland functioneert, biedt de mogelijkheid om de nieuwe taken direct te integreren. De wens is dat er ook in Tilburg één toegankelijke plek komt waar alle ondersteuning die nodig is binnen de aanpak van huiselijk geweld wordt geboden. Met de ontwikkeling van een FJC wordt concreet beoogd om:
• de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te integreren, zodat sprake is van een systeemgerichte benadering;
• meer resultaatgericht te werken en concreet de recidive te verminderen;
te komen tot één geïntegreerde aanpak voor alle vormen van geweldsproblematiek waarbij de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling, oudermishandeling en eergerelateerd geweld in de backoffice integraal aansluit op de activiteiten die plaatsvinden binnen het FJC.
• De ontwikkeling vorm te geven in nauwe samenhang met de gemeentelijke Frontlinie om te voorkomen dat de toekomstige frontoffice AMK-SHG dichtslibt na implementatie van de Meldcode.
Maatschappelijk resultaat van het FJC Midden-Brabant

Het FJC beoogt primair de volgende meetbare resultaten te behalen:
• De totale instroom (met name ook civiel) is vergroot;
• Het aantal recidive is verminderd
• Dodelijke slachtoffers en ernstige fysieke escalaties zijn voorkomen;
• Aangiftebereidheid is vergroot;
• De instroom plegers in het forensisch aanbod is verhoogd;
• Het aantal sepots is verminderd.
Deze resultaten gaan nog we nog nader kwantificeren door op korte termijn na te gaan wat de huidige situatie is door een nulmeting uit te voeren.

Daarnaast verwachten we dat het FJC een aantal kwalitatieve resultaten bereikt:
De tevredenheid van de cliënt zelf is vergroot, aangezien de cliënt zelf ook echt gaat profiteren van de integrale samenwerking en niet alleen de deelnemende organisaties.
De kwaliteit van het aanbod voor alle betrokkenen bij een geweldsituatie is vergroot. Hiervoor wordt een systeemgericht aanbod ontwikkeld, zoals "caring dads", MST 18+ en gezinsMBT.
Het versterken van de samenhang van het aanbod en het verbeteren van de samenwerking tussen de civiel society (0e lijn), frontlinie (1e lijn) en vakspecialisten (2e lijn).
Het verbeteren van de integraliteit in samenwerking & afdoening als het gaat om de plegeraanpak.
Het genereren van andere particuliere financieringsstromen om aanpak nader vorm te geven. Bijvoorbeeld door de media aandacht verwachten we meer sponsering te kunnen generen.
Het bereiken van de inzet van vrijwilligers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten